service

Usluge

Geomag d.o.o. nudi usluge usko vezane uz geodetsku struku. Riješavamo probleme iz raznih sfera geodetskog djelokruga, pa Vam tako stojimo na raspolaganju po pitanju većine Vaših problema vezanih uz katastar nekretnina, katastar zemljišta, inženjersku geodeziju itd.

Katastarska geodezija


Katastarska geodezija podrazumijeva širok spektar pojmova vezan uz položaj, oblik i površinu katastarskih čestica, te zgrada, odnosno drugih građevina, koje su predmet evidentiranja sukladno posebnim propisima.
Osim položaja, oblika i površine, katastarska evidencija najčešće sadrži i podatke o adresi katastarske čestice, načinu uporabe i površini načina uporabe zemljišta na katastarskoj čestici i njezinim dijelovima, te podatke o posebnim pravnim režimima koji su na katastarskoj čestici uspostavljeni.
Katastar je temelj upisa prava vlasništva i drugih stvarnih prava u zemljišne knjige.


Inženjerska geodezija


Inženjerska geodezija je dio geodezije koji se bavi praktičnom primjenom geodetskih metoda u inženjerstvu, napose u projektiranju i gradnji građevina, te u praćenju njihovih deformacija.
Najčešće obuhvaća geodetske radove snimanja terena i izradbe geodetskih podloga koji čine osnovu za početak projektiranja, dopunska mjerenja terena tijekom izradbe detaljnijih projekata i same gradnje, iskolčenje građevine, kontrolu dimenzija građevine tijekom gradnje i nakon njezina završetka, te nadzor nad pomacima i deformacijama građevine tijekom njezine eksploatacije.


Aerofotogrametrija


Aerofotogrametrija je grana fotogrametrije (tehnika mjerenja s pomoću fotografskih snimaka), a služi za izradbu topografskih planova i karata.
Aerofotogrametrijski snimci nastaju kao rezultat snimanja iz zraka kamerama posebno konstruiranim za tu namjenu.
Ovisno o namjeni, aerofotogrametrijski snimci se prikupljaju s raznih visina leta iznad terena, tj. u raznim rezolucijama.
Aerofotogrametrijski snimci služe kao osnova za katastarsku izmjeru, prikupljanje podataka za digitalni model reljefa, fotogrametrijsku izmjeru za uspostavu i održavanje topografske baze podataka, proizvodnju digitalnog ortofota različitih mjerila itd.


Ostali poslovi


Od ostalih poslova nudimo posredovanje pri kupoprodaji nekretnina, usluge ishođenja potrebnih dozvola za gradnju objekata, geodetsko savjetovanje itd.


Kontaktirajte nas: